Sejmik Województwa Dolnośląskiego

 

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Kadencja sejmiku województwa trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2.000.000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500.000 mieszkańców.

 

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do sejmiku województwa określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. W sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego. Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie województwa  Sejmik województwa wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz nie więcej niż 3 wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.

 

Przewodniczący Sejmiku:

  • Andrzej Jaroch

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku:

  • Andrzej Kredkowski
  • Marek Obrębalski
  • Jerzy Pokój

 

Komisje Sejmiku

Sejmik województwa na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań. Przedmiot działania, zakres zadań, zasady dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy określa Statut województwa.

 

Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

 

Strona internetowa Sejmiku: http://sejmik.dolnyslask.pl

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:01.08.2008 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Krzykowski
Data aktualizacji:13.08.2020 07:44