Informacje ogólne

 

Zgodnie z art. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców. Artykuł 163 i art. 164 Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Samorząd na tym poziomie został wprowadzony już w 1990 roku, a w 1998 r. na poziomie powiatu i województwa w celu realizacji zadań publicznych. Status jednostek samorządu terytorialnego określa Konstytucja oraz ustawy ustrojowe:

 

 

Województwo zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oznacza  regionalną wspólnotą samorządową oraz odpowiednie terytorium.

 

Zakres działalności samorządu województwa określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa art. 14. ust. 1 stanowiąc, iż  wykonuje on zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:

 1. edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
 2. promocji i ochrony zdrowia,
 3. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 4. pomocy społecznej,
 5. polityki prorodzinnej,
 6. modernizacji terenów wiejskich,
 7. zagospodarowania przestrzennego,
 8. ochrony środowiska,
 9. gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
 10. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 11. kultury fizycznej i turystyki,
 12. ochrony praw konsumentów,
 13. obronności,
 14. bezpieczeństwa publicznego,
 15. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 16. ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 

W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

 

Polityki rozwoju województwa to świadoma i celowa działalność organów wojewódzkiej władzy publicznej zmierzająca do realizacji własnych celów w oparciu o własną odpowiedzialność i własne środki. Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą zgodnie z art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa składa się:

 1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
 2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
 3. pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
 4. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
 5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 6. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji,
 7. wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie,
 8. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa,
 9. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

Cele i zasady tej polityki określa strategia rozwoju województwa

 

Ustrój jednostek samorządu terytorialnego określą ich statuty.

Ustrój Województwa Dolnośląskiego § 1. Uchwały NR XLIX/850/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2010 r. Stanowi, iż Statut Województwa Dolnośląskiego określa ustrój regionalnej jednostki samorządu terytorialnej, a w tym zwłaszcza organizację wewnętrzną jej organów i podział ich zadań oraz prawa członków regionalnej wspólnoty samorządowej w zakresie nieokreślonym ustawami.

Zgodnie z § 4. 1. Województwo posiada insygnia władzy samorządowej: herb i flagę ustanowione odrębnymi uchwałami Sejmiku: uchwała nr XLVII/810/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi heraldycznej Województwa Dolnośląskiego

 

 

Art. 15. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi, iż organami samorządu województwa są:

 1. sejmik województwa - stanowiący i kontrolny,
 2. zarząd województwa -  wykonawczy województwa.

 

Działalność organów województwa jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów województwa obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje sejmiku województwa i posiedzenia jego komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów województwa i komisji sejmiku województwa. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut województwa.

 

Nadzór nad działalnością samorządu województwa zgodnie z art. 78 ust. 1 i  art. 78 ust.  2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa sprawuje Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność województwa tylko w przypadkach określonych ustawami.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:26.06.2008 10:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Nowak
Data aktualizacji:27.12.2010 08:29