Oświadczenia majątkowe

 

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) osobami zobowiązanymi do złożenia oświadczeń majątkowych są:

 


Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

  1. radny - przewodniczącemu sejmiku województwa,
  2. marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa - wojewodzie,
  3. wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, sekretarz województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa - marszałkowi województwa.

Niezłożenie oświadczenia majątkowego przez: członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa, mimo upływu dodatkowego 14 dniowego terminu, liczonego od dnia skutecznego dostarczenia wezwania do niezwłocznego złożenia skierowanego przez organ, któremu należało złożyć oświadczenie, powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie, do dnia złożenia oświadczenia.


Jeżeli członek zarządu województwa lub skarbnik województwa, nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, sejmik województwa odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
Jeżeli kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

 

Niezłożenie oświadczenia majątkowego przez radnego, mimo upływu dodatkowego 14 dniowego terminu, liczonego od dnia skutecznego dostarczenia wezwania do niezwłocznego złożenia skierowanego przez organ, któremu należało złożyć oświadczenie, powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (Dz.U. 2017 poz. 2015). Pobierz druk oświadczenia  >>>

 

Podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym, wcześniej wymienionym oświadczeniu lub informacji, powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenia majątkowe
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Serkis
Data publikacji:21.04.2009 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jadwiga Pellowska
Data aktualizacji:17.04.2018 09:00