Zarząd województwa

 

Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. W skład zarządu województwa, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie. Zgodnie z art.  41  ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

 

Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:

  1. wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
  2. gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez    województwo,
  3. przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
  4. przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz ich wykonywanie,
  5. monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa, regionalnych programów operacyjnych, programów rozwoju i programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz kontraktu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
  6. organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
  7. kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
  8. uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

 

Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa.

 

 

Sprawozdania, uchwały, rejestry.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:24.09.2008 22:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Bąk
Data aktualizacji:20.11.2018 14:03