Akty prawne

 

Art. 87 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) wyróżnia źródła prawa powszechnie obowiązującego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz akty prawa miejscowego obowiązujące tylko na obszarze działania organu, który je ustanowił.

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:

  • konstytucja,
  • ustawy,
  • ratyfikowane umowy międzynarodowe,
  • rozporządzenia.

Zgodnie  z brzmieniem art. 94 Konstytucji organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Statut województwa , podobnie jak statuty innych jednostek samorządu terytorialnego jest aktem prawa miejscowego o czym  stanowi art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Zgodnie z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akty prawne
Podmiot udostępniający informację:Departament Marszałka
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:16.03.2010 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.06.2010
Informację aktualizował:Marcin Golański
Data aktualizacji:05.05.2016 14:15