Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Podstawowy aktem wykonawczym regulujący funkcjonowanie BIP jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. - dalej jako u.d.i.p.). informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Dostęp ten jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeśli podmiot który udostępnia informację może ponieść jakieś koszty związane z formą udostępnienia informacji bądź z jej przekształceniem, może żądać od wnioskodawcy opłaty równej kosztom tej operacji. 

Art. 13 ust. 1 i 13  ust.  2  u.d.i.p. stanowi, iż udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Komórką organizacyjną przyjmującą oraz koordynującą rozpatrywanie wniosków jest Wydział Skarg i Wniosków. Pracownikiem wyznaczonym do prowadzenia spraw związanych z wnioskami jest:

 

Zofia Bugara

Stanowisko ds. Skarg, Wniosków i Informacji Publicznej

Wydział Kontroli i Skarg

Adres e-mail: zofia.bugara@dolnyslask.pl

 

Wniosek można złożyć korespondencyjnie do:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
lub na adres e-mail: marszalek@dolnyslask.pl oraz wniosek@umwd.pl

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Do decyzji, o których mowa stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2. u.d.i.p, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

 

Udostępnianie informacji niejawnych

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych informacje niejawne to te  których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej.

 

Dostępem do informacji niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zajmuje się:

 Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14,

50-411 Wrocław

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.